Mi sombra.


Anoche, mientras bajaba la cuesta camino de los contenedores de basura se me ocurrió este poema y aquí lo pongo tal cual:

Mi sombra

Paso a paso, mi sombra me acompaña,
unas veces se alarga,
otras se acorta.

Rodeo una farola, se agiganta,
choca contra la pared
que ya no es blanca.
¡Un momento!, algo pasa,
de la cabeza negra
sale una espada,
lucha, se retuerce,
forcejea, no se ablanda.

Otra vez se agranda,
se refleja, gigante en la pared
que ya no es blanca.

Me acerco a observarla
se burla de mí y se aparta
¿Con quién luchaba mi sombra
de esa forma tan aforada?
Sigo andando, paso a paso,
oigo otra pisada extraña.
En un cruce de caminos,
me paro intrigada.

Mi sombra se altera,
forcejea, ¡ah! me digo,
ya sé lo que le pasa.
La machaca, la atosiga,
la sombra extraña.
 _________________________________________________

my shadow

Step by step, my shadow with me,
sometimes lengthens,
other shortens.

Rodeo a streetlight, is enlarged,
hits the wall
it is no longer white.

One moment, something happens,
of blackhead
out a sword,
struggle, twists,
grapples, not softened.

Again enlarges,
reflected, giant wall
it is no longer white.

I go to watch
mocks me and away
Who was fighting my shadow
so that volumetric?
I keep walking, step by step,
I hear another strange footprint.
At a crossroads
Stop me intrigued.

My shadow is altered,
struggles, ah! I say,
I know what happens.
The crushes, the haunts,
strange shadow.


_____________________________________________________


Mon ombre

Étape par étape, mon ombre avec moi,
allonge parfois,
raccourcit les autres.

Rodeo un lampadaire, est agrandie,
frappe le mur
il n'est plus blanc.

Un moment, quelque chose se passe,
de la tête noire
l'épée,
lutte, des torsions,
grappins, pas adoucie.

Encore une fois agrandit,
réfléchie, mur géant
il n'est plus blanc.

Je vais regarder
se moque de moi et loin
Qui se battait mon ombre
volumétrique de sorte que?
Je continue de marcher, étape par étape,
J'entends un autre empreinte étrange.
À la croisée des chemins
Arrêtez m'a intrigué.

Mon ombre est modifiée,
luttes, ah! Je dis,
Je sais ce qui se passe.
Le écrase, les repaires,
ombre étrange.


_________________________________________________
La meva ombra

Pas a pas, la meva ombra m'acompanya,
unes vegades s'allarga,
altres s'escurça.

Rodeo un fanal, s'ageganta,
xoca contra la paret
que ja no és blanca.
Un moment!, Alguna cosa passa,
del cap negra
surt una espasa,
lluita, es retorça,
forceja, no s'estova.

Una altra vegada s'engrandeix,
es reflecteix, gegant a la paret
que ja no és blanca.

M'acosto a observar
es burla de mi i s'aparta
Amb qui lluitava meva ombra
d'aquesta manera tan aforada?
Segueixo caminant, pas a pas,
sento una altra trepitjada estranya.
En un encreuament de camins,
m'aturo intrigada.

La meva ombra s'altera,
forceja, ah! em dic,
ja sé el que li passa.
La pica, la aclapara,
l'ombra estranya.

______________________________________________________________

Nire itzala

Urratsez urrats, nirekin nire itzal,
batzuetan luzatu
beste shortens.

Rodeo farola, handitu egin da,
horma ukitzen
ez da zuria.
Une batean, zerbait gertatzen da,
blackhead-
ezpata bat,
borroka, twists,
aintzat, ez leundu.

Again handitzen,
islatzen da, erraldoiak horman
ez da zuria.

Ikustera joaten naiz
mocks me eta kanpoan
Nor izan zen nire itzala borrokan ari
bolumetriko da, beraz?
, Oinez urratsa mantentzeko I urratsez
beste bitxi aztarna entzuten dut.
Bidegurutze batean
Stop me jakin.

Nire itzala aldatu da,
borrokak, ah! esango dizut,
ezagutzen dut zer gertatzen den.
Crushes, haunts
arraro itzala.

_________________________________________________________________


A miña sombra

Paso a paso, a miña sombra comigo,
por veces, se alonga,
acurta outros.

Rodeo dun poste, e ampliada,
alcanza a parede
ela non é máis branco.
Un momento, algo acontece,
de cravo
unha espada,
loita, torções,
poutas, non suavizou.

Novo aumenta,
reflectida, parede xigante
ela non é máis branco.

Vou ver
mofa de min e lonxe
Quen estaba loitando contra a miña sombra
de xeito que volumétrico?
Eu segue camiñando, paso a paso,
eu escoitar outra pegada estraña.
Nunha encrucillada
Pare-me intrigado.

A miña sombra cambia,
loitas, ah! Eu digo,
Sei o que pasa.
A paixóns, as assombrações,
estraña sombra.

________________________________________________________________

La mia ombra

Passo dopo passo, la mia ombra con me,
allunga volte,
accorcia altri.

Rodeo un lampione, si ingrandisce,
colpisce il muro
non è più bianco.
Un momento, qualcosa succede,
di comedone
una spada,
lotta, colpi di scena,
pinze, non addolcita.

Ancora una volta si allarga,
riflesso, gigante da parete
non è più bianco.

Vado a guardare
mi prende in giro e lontano
Chi stava combattendo la mia ombra
così che volumetrica?
Continuo a camminare, passo dopo passo,
Ho sentito un'altra impronta strano.
A un bivio
Smettila mi ha incuriosito.

La mia ombra è alterato,
lotte, ah! Io dico,
So cosa succede.
La schiaccia, i rifugi,
strana ombra.

Maribel Cerezuela